Milleks meile projektõpe?

Meie Avatud Koolis usume, et projektipõhine õppimine aitab luua hoolivaid ja aktiivseid kodanikke, kellest kasvavad tulevased ühiskonna edendajad. Inimesed, kes tahavad kogukonda panustada ja julgevad unistada suurelt.

Projektõpe on aktiivõppe vorm,  kus uute teadmiste omandamine toimub läbi unikaalsete projektide loomise. Projektõpe keskendub ühele kindlale küsimusele või probleemile, millele leitakse lahendus läbi uurimusprotsessi. Olulised aspektid projektõppe puhul on kogukonna kaasamine, õpilaste autonoomsus ja päriselulisus.

Mida ütlevad uuringud projektõppe kohta:

 • sügavam õppimine;
 • kõrgem kaasatuse tase ja õpimotivatsioon;
 • arendab olulisi 21 sajandi oskusi – kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, loovus, suhtlemisoskus, uurimisoskus;
 • õpilased omandavad ajajuhtimise oskused-tähtaegade täitmine ja iseseisev töötamine;
 • suurendab tunnet, et iga õpilane võib maailma muuta;
 • suurendab õpilaste kontseptuaalset arusaama ja oskust teadmisi elulistes olukordades rakendada.

Me soovime oma kogemust projektõppega jagada  teiste koolide ja kogukondadega. Alt leiad huvitavat lisalugemist, projekte  ja õppematerjale. Projektõppe piloteerimist ja õppematerjalide loomist Avatud Koolis toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Projektid

Nõuanded koolijuhile

Projektõpet saab rakendada väga erinevalt-ta võib olla osa iganädalasest rutiinist, kus ta on selgelt välja toodud tunniplaanis või rakendada seda meetodit projektõppe nädala raames. Järgnevalt mõned soovitused mida analüüsida enne projektõppega alustamist.

 1. Mõtestage projektõpe enda jaoks ära-miks ja mil määral seda õppevormi oma koolis soovite rakendada. Missugused on projektõppe rakendamise eesmärgid ja kes ning kui palju seda meetodit rakendama peaks?
 2. Külastage teisi projektõpet rakendavaid koole.
 3. Looge projektõppe initsiatiivgrupp õpetajatest, keda see teema kõnetab.
 4. Leia üks projektõppe juht, kes seda teemat edasi viib arendades standardeid ja luues õpetajatega kokkuleppeid.
 5. Võimalda õpetajatele piisavalt aega, et koostööd teha, projekte planeerida, üksteise projektõppe tunde vaadelda, teineteiselt õppida ja ühiselt tehtud projekte analüüsida.
 6. Võtke iga projekti lõpus aeg maha, et seda analüüsida.
 7. Tutvustage ka lapsevanematele oma kooli projektõppe kontseptsiooni ja eesmärke. Vanemate seast võite leida projektide õnnestumiseks olulist lisajõudu, koostööpartnereid.

 

Materjalid: Projekti alus, õpidisaini analüüs, projekti analüüs , tunnivaatlusleht

Nõuanded õpetajale

Projektõppe tund annab õpetajale rohkem vabadust käsitleda päevakajalisi teemasid, pidades silmas õpilasi, nende huvisid ja klassi dünaamikat. Projektõppe tunni ettevalmistus nõuab esialgu kindlasti rohkem ressurssi kui traditsiooniline ainetund. Järgnevalt mõned soovitused Avatud Kooli õpetajatelt.

 1. Avarat pilku ja julget pealehakkamist.
 2. Harjutamine teeb meistriks-alusta lihtsamast projektist ja siis liigu juba edasi ainetevahelise lõimingu ja pikemate projektide juurde. Mõistlik on alustada meetodiga katsetades seda ühe aine raames mõned nädalad.
 3. Hea projekti alus on põhjalik planeerimine. Mõelda hästi läbi, mis on projekti keskne küsimus ja lõpp-tulemus  ning kogu õppetegevus sellega seostada.
 4. Tee ise see projekt kaasa (kõik tegevused enne kui lapsed need teevad), siis saad varakult aru, mis raskused võivad tekkida.
 5. Koostöö on ülimalt oluline, sellele peab teadlikult tähelepanu pöörama.
 6. Julgeda rajalt kõrvale astuda, kui protsess nõuab, lubada projektõppe paindlikkusel töötada enda kasuks.
 7. Jäta lastele valikuvõimalusi. Mida kogenumaks nad saavad, seda rohkem nad võiksid ise projekti juhtida.
 8. Hinda ja tagasisidesta laste arengut kogu protsessi vältel.

Õppematerjalid: Projektõppe etapid , projekti planeerimise alus, projektõppe tööriistakast , hindamine ja refleksiooneneseanalüüs