Avatud Kooli kontseptsioon

Unistame avatud Eestist, kus elavad julged, hoolivad inimesed ning kus austatakse vabadust, isikupära ja pidevat õppimist.

Kuidas eristub Avatud Kool?

  • eesti, vene ja teistest rahvustest lapsed õpivad koos
  • võõrkeelte ja teiste kultuuride tundmaõppimine toimub loomulikult igapäevase suhtluskeskkonna osana ja aineõppega seostatult
  • fookuses on sügavad aineteadmised matemaatikas ning teaduslik lähenemine nii loodus- kui sotsiaalainetele
  • uudse lähenemisena viiakse ligi pool õppetööd läbi projektõppe meetodil
  • laste kesksed arenguootused on sõnastatud läbi viie võtmepädevuse
  • õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel on keskmes lapse sotsiaal-emotsionaalne areng, tema vaimne ja füüsiline tervis
  • õppekava ja õppeviiside valikul lähtume tõenduspõhisusest

Keeleõpe lõimitud aine- ja keeleõppe meetodil

Esimese koolina Eestis rakendab Avatud Kool kolmekeelset õppeprogrammi. Selle mudeli erinevad versioonid on levinud riikides, kus mitme keele oskust peetakse laste hilisemate väljavaadete jaoks oluliseks või kus sellel on oluline roll kogukondade sidumisel.

Loe lähemalt meie keeleõppe programmi kohta

Lisaks kolmele põhikeelele toome igapäevasesse õppesse digiõppe ja -pädevused. Huvikoolis on ka teiste keelte õppimivõimalused (jaapani, prantsuse, saksa jm).

 

 

 

Tugevad teadmised reaal- ja loodusteadustest

Avatud Koolis on suur tähtsus sügavatel aineteadmistel, mille puhul paneme rõhku õppeainete omavahelisele lõimimisele ja läbivatele teemadele. Suure osa koolipäevast pühendame praktilisele projektõppele, mille tegevusi planeerivad ja viivad läbi erinevate ainete õpetajad ühiselt. Projektõpe toimub nii emakeeles kui ka võõrkeeltes ning projektidesse kaasatakse vajadusel kooliväliseid eksperte.

Reaalteaduste heal tasemel õpetamiseks on Avatud Koolis matemaatika tunde rohkem, kui riiklik õppekavaga ette näeb. Õpilaste matemaatilis-loogilise mõtlemise arengule aitab kaasa ka kõigile lastele mõeldud programmeerimisõpe.

Praktilised oskused koolis ja elus

Lisaks tugevatele aineteadmistele ja suurepärasele keeleoskusele on Avatud Koolis oluline elus hästi hakkama saamiseks vajalike oskuste, hoiakute ja harjumuste kujundamine.

Praktiliste eluoskuste (nt koostööoskused, empaatiline teiste mõistmine, endast ja oma tunnetest arusaamine, enesekehtestamine, tagasiside andmine ja vastuvõtmine, kriitiline mõtlemine ning tervislike valikute tegemine toitumises ja liikumises) harjutamine on samuti Avatud Kooli õppe osa ning nende oskuste ja hoiakute arendamine toimub nii tundides kui ka väljaspool klassiruumi.

Kõik koolipäeva lisategevused nagu hommikuring ja päeva lõpetamine, pikk vahetund õues, lugemismaterjalid ja tegevused projektides ning kõikvõimalikud õppekäigud toetavad eluks vajalike oskuste arendamist just nagu käsitletakse neid teemasid ka õppetöös.

 

Kelle jaoks on meie kool?

Meie kool on mõeldud eelkõige Põhja-Tallinna, Kesklinna ja Kristiine piirkonnas elavatele peredele, kes soovivad, et nende lapsed saaksid kodu lähedal väga hea ja tänapäevase hariduse.

Lõime kogukonnakooli, mis tähendab, et õpilaskond moodustab läbilõike kohalikust elanikkonnast.

Ootame oma kooli keele- ja kultuuritaustalt mitmekesiseid lapsi, et ühes klassis saaksid koos õppida nii kodus eesti kui vene keelt rääkivad lapsed, aga ka muude koduste keeltega ning mitmekeelsed lapsed. Ka perede sotsiaalmajanduslikult taustalt tervitame mitmekesisust.

Meile on väga oluline, et Avatud Kool oleks kättesaadav erinevate majanduslike võimalustega peredele. Kuigi loome erakooli, teeme seda tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega ning rõõmustame selle üle, et meil on Tallinna linna sisuline tugi.

Meie väärtused

Disainipõhimõtted

Kooli loomisel ja arendamisel on vaja teha pidevalt erinevaid strateegilisi ja taktikalisi valikuid. Mille põhjal otsustada, kuidas üles ehitada kooli õppekava? Mille alusel valida õppeviisid, mida uuenduslikus koolis ellu viia? Meie lähtume järgmistest põhimõtetest:

Võtmepädevused

Arenguootused on Avatud Koolis kirjeldatud viie võtmepädevuse kaudu. Võtmepädevused on ühtviisi olulised nii õpilaste, õpetajate kui ka kogu kooli personali vaates.