1. klassi vastuvõtt

Eestikeelsete ning mitmekeelsete laste gruppides on veel mõned vabad koolikohad!

Ootame kooli nii eesti kui muu koduse keelega õpilasi, kes on sündinud 2016.- 2017. aastal ning on 2024. aasta 1. oktoobriks 7-aastased.

ESITA AVALDUS SIIN

 

Avatud Kool on uuenduslik, mitmekultuuriline ja lapsesõbralik kool, mis tuleval sügisel alustab juba kaheksandat õppeaastat.

Meil on oma unikaalne õppemudel, mis põhineb kultuuritundlikul ja elulisel õppel. Oleme oma mudelit katsetanud ja täiendanud ning tänaseks tõestanud. Usume, et Avatud Kooli mudel on eeskujuks ka teistele haridusasutustele!

Meie kooli õpilaste vanemad toetavad ja kiidavad meid ning nende mõtteid meie mudeli kohta saab rohkem lugeda siit: avatudkool.ee/blogi.


 

Avatud Kool annab oma õpilastele väga hea akadeemiliselt, emotsionaalselt ja sotsiaalselt tasakaalus põhihariduse. Avatud Koolis toimub võõrkeelte ja teiste kultuuride tundmaõppimine loomulikult igapäevase koolielu osana. Meie kooliprogrammi fookuses on tavalisest rohkem rõhku pandud matemaatika aineteadmistele ja teaduspõhisele lähenemisele loodusvaldkonna ainetes. Seda toetab uuenduslik lähenemine, mille järgi ligi pool õppetööst, 1.-9. klassis, toimub projektõppe meetodil. Avatud Kooli õppetöö oluline osa on meie õpilaste pidev sotsiaalne ja emotsionaalne areng (nt KiVa programm) ning vaimne ja füüsiline tervis (nt suurendatud arv ujumise ja suusatamise tunde).

Avatud Kooli 1.-5. klassis numbrilisi hindeid ei ole ning kasutatakse kujundavat hindamist. Alates 6. klassist lisandub kujundavale hindamisele ka protsenthindamine, kuid õpetajapoolse sõnalise tagasiside ning õpilase enda eneseanalüüsi tähtsus seejuures ei vähene.

Ka kodused ülesanded, mis on vahel vajalik osa õppeprotsessist, on Avatud Koolis vajaduspõhiselt ja mõtestatult olemas. See tähendab, et kindlasti on oluline koolivälisel ajal lugeda ning uusi oskusi harjutada ja kinnistada. Küll aga kehtib Avatud Koolis põhimõte, et kodune ülesanne peab olema eesmärgipärane ning sisuliselt toetama õpitulemuste saavutamist!


 

2024/25. õppeaastal võtame vastu kolm 20 õpilasega klassi, igal klassil on oma eestikeelne kontaktõpetaja (ehk klassiõpetaja/-juhataja). Lisaks toimuvad vene keele ja venekeelse projekti tunnid aineõpetajate eestvedamisel. Teises klassis lisandub inglise keele õpe.


 

Avatud Koolis õpib 2023/2024. õppeaastal 425 last, kes õpivad 1.-8. klassis. Igal õppeaastal võtame vastu 60 uut 1. klassi õpilast. Aastaks 2025 on Avatud Kool kasvanud 9-klassiliseks põhikooliks ja on saavutanud täismahu laste arvu osas ehk koolis õpib kokku 540 õpilast.

Ootame kooli nii eesti, vene kui muu koduse keelega õpilasi, kes on sündinud 2016.- 2017. aastal ning on 2024. aasta 1. oktoobriks 7-aastased.

ESITA AVALDUS SIIN

 

2024/25. õppeaastal on Avatud Kooli 1. klassis õppemaks 2201 eurot õppeaastas.

 

Lisainfo: kristel.paal@avatudkool.ee

 

Loe ja vaata lisaks

 

Kontseptsioon

Projektõpe

Korduma kippuvad küsimused

Õppetöö

Koolipäev