Õppekorraldus

Avatud Kool on eestikeelne kool, kus kasutatakse uuenduslikku, lõimitud aine- ja keeleõppest lähtuvat õppemudelit, mille keskmes on iga õpilase akadeemiline, sotsiaalne ja emotsionaalne areng ning eluline õpe. Meie kogukond on mitmekultuuriline, seega on osa õppest ka vene ning inglise keeles.

Avatud Kooli esimeses kooliastmes (1.-3. klass) toimub õpe 80% eesti keeles, vene keeles toimub osaliselt projektõpe ning vene keele õpe, lisaks alustavad õpilased inglise keele õppimist alates 2. klassist. Järgmistes kooliastmetes hakkab vene ja inglise keele maht suurenema. Kogu põhikooli peale toimub õpe 76% eesti keeles, 16% vene keeles ning 8% inglise keeles. Seejuures õpetatakse inglise ja vene keeles osaliselt ka õppeaineid, et toetada keele sügavamat kontekstipõhist õppimist.

Keelte õppimine toimub keelekümbluse ning lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtete järgi, mille kohaselt omandavad lapsed keele ja ainesisu korraga. Iga õpetaja räägib vaid oma emakeeles ning ei vaheta keelt ega tõlgi. Lastele on abiks see, et õpetaja kasutab palju näitlikke materjale, läbimõeldud sõnavara ja mõistmist toetavaid aktiivõppemeetodeid.

Koolipäev algab kell 8:50 ning esimene tund algab kell 9:00. Koolipäev sisaldab lisaks tundidele ja projektõppele ka iga päev õues olemist, liikumist ja muusikat, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste omandamist ning individuaalset abi vastavalt lapse vajadustele. Koolipäev lõppeb esimeses kooliastmes (1.-3. klassis) hiljemalt kell 14:10, teises kooliastmes (4.-6. klassis) kell 15:00 ja kolmandas kooliastmes (7.-9. klassis) kell 15:50. Pärast tunde on õpilastel võimalus jääda pikapäevarühma ja osaleda huviringides.

Avatud Koolis lähtub õppimise mudel õpilaste vanusest ja arengust, mistõttu on see veidi erinev igas kooliastmes. Esimeses kooliastmes õpivad lapsed 20 õpilasega rühmas ja neil on oma eestikeelne klassiõpetaja. Teises kooliastmes toimuvad ainetunnid 20 õpilasega rühmas, projektõpe ning muusikaõpetus aga 30 õpilasega rühmas. 30 õpilasega on klassiruumis kaks õpetajat. Kolmandas kooliastmes valivad noored endale mentori, kes lisaks grupimentorlusele viib läbi ka üks-ühele vestlusi, nõustab noori õppimise ja koolieluga seotud teemadel.

Lisaks klassiõpetajatele ja aineõpetajatele töötavad Avatud Koolis ka projektõppe õpetajad, HEVKO, eripedagoogid, psühholoogid, haridustehnoloog, kooliõde ja kooli juhtkond. Lisaks kaasame kooli töösse palju väliseid eksperte ja külalisõpetajaid.

Loe lisaks:

– Avatud Kooli päevakava

– Avatud Kooli huvikool

– Kooli ja pere koostöövõimalused

– Avatud Kooli koolivormi juhend

– Kooliga alustava lapse toetamine

Koolivaheajad on määratud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja need on õppeaasta kaupa leitavad SIIT.