KÜSK arenguhüpe: Avatud Kooli selge sõnum

2022. aasta detsembrist kuni 2024. aasta maini läbib sihtasutus Avatud Kool arenguhüppe, mille käigus organisatsioon uuendab oma brandipositsiooni, täpsustab sõnumeid ja kommunikatsioonistrateegiaid, et olla oma sõnumites täpsem ning jõuda sihtrühmadeni.

Avatud Kool on tegutsenud kuus aastat ja selle aja jooksul on haridusmaastik palju muutunud. Peame ajaga kaasas käima, et kõnetada potentsiaalseid uusi töötajaid ja peresid, kes soovivad oma lapsi Avatud Kooli õppima panna.

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetuse summa: 24 914 eurot

KIK õppekäigud 2022/23 ja 2023/24 õppeaastal

2022/23 õppeaastal osalesid Avatud Kooli esimese kooliastme õpilased neljas erinevas õppeprogrammis:

Energia Avastuskeskuse programmides “Välgutund” ja “Särtsutund” ning
Viimsi Rannarahvamuuseumi programmides “Randlase kiirkursus” ja “Hoian meie Läänemerd”.

KIK toetas õppekäike summaga 800 eurot.

2023/24 õppeaastal on KIK toetanud Avatud Kooli taotlust õppekäikudeks 1200 euro ulatuses. Esimese kooliastme õpilased osalevad õppeprogrammides Pernova Hariduskeskuses, Nõmme Loodusmajas, LOHE Looduskoolis, Energia Avastuskeskuses ja Eesti Tervisemuuseumis.

ESF projekt "Tööõnn saab alguse minust endast"

Projekti nimi: “Tööõnn saab alguse minust endast”

Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond. Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused. Taotlusvoor: Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused.

Toetuse summa: 4536 eurot.

Projekt oli seotud kooli ühe 21/22 õppeaasta fookusteemaga – meeskonna heaolu. Projekti eesmärgiks oli, et kogu kooli meeskond saaks teadlikumaks nii oma personaalse kui ka kollektiivse tööõnne mõjuteguritest, mis võimaldaks teha teadlikke valikuid tööga ja töökeskkonnaga seotud heaolu hoidmiseks ning läbipõlemise ennetamiseks. Koostöös Happy Workplace OÜ-ga toimusid projekti raames kaks tööõnnega seotud seminari kogu meeskonnale, arenguvestluste läbiviimise koolitus juhtidele, veebipõhine eneserefleksioon kogu meeskonnale ja toimusid kõikide meeskonnaliikmete individuaalsed arenguvestlused juhtkonna liikmetega.

Projekti periood: 01.02.2022 – 31.08.2022

 

KIK õppekäigud 2021/22 õppeaastal

Avatud Kooli õpilaste õppekäigud 2021/22. õppaastal. KIK toetas Avatud Kooli

õpilaste õppekäike 1500 euro ulatuses.

2021/22. õppeaastal osalesid Avatud Kooli 1.-3. klassi õpialsed kuues erinevas õppeprogrammis:

 • Eesti Loodusmuuseumis- sinise ja kollase klassi õpilased,
 • Ubari Loodustartuse keskuses- oranzi ja rohelise klassi õpilased
 • Viimsi Rannarahva muuseumis- punase ja valge klassi õpilased

Rohetehnoloogia Avatud Koolis

Rohetehnoloogia projekti põhieesmärgiks on tõsta õpilaste teadlikkust sellest, milliste keskkonna-probleemidega nad praegu ja tulevikus kokku puutuvad, ning aidata neid läbi projektõppe omandada oskusi ja teadmisi rohetehnoloogia kohta, mis aitavad selliseid probleeme ennetada ja lahendada. Oluline, et lapsed näeksid nende igapäevase elu ja valikute mõju loodusele ning nendel oleks motivatsioon oma käitumist vajadusel muuta.

Projekti keskne idee: ressurss, mida keskkonnast võtame, tuleb kasutada ära tõhusalt ja viia pärast keskkonda tagasi. Õpime seda toiduainete ringluse, kompostimise ja taimekasvatuse näitel. Tegevustes osalevad 2., 3. ja 6. klassi õpilased.

Toimumisaeg: 08.10.2021 – 04.11.2022

Toetuse summa: 8 460,70 eurot

Rahastajad:

 

Linnaaia projekt "Avatud Kooli meelte- ja maitseaed"

Linnaaia projekti tulemusena on Avatud Koolil loodud kooliaed, mis annab lastele võimaluse õppida taimestiku vajalikkuse nende erinevuste ja kasulikkuse kohta. Kooliaias kasvatatakse ühiselt nii maites- kui ka ilutaimi.  Projekti käigus viidi läbi teemanädal, mille raames toimusid mitmed ühistegevused, töötoad ja külastused, näiteks toimus loodusteraapia töötuba, õpituba ravimtaimede teemal, külastati Põhjala kogukonnaaeda ja seal viidi ka läbi tervisliku toidu töötuba. Veel tutvuti linnamesilastega ja tehti taimedega kunsti. Lisaks toimus kaks kogukonna talgupäeva kus üheskoos valmistati aeda ette ja pärast ka korrastati seda.

Projekti periood: 08.03.2021 – 18.10.2021

Toetuse suurus: 2266 eurot

Projekti rahastaja: Tallinna Linn

Progetiigri seadmete taotlusvoor 2021

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2021, mille raames soetas Avatud Kool ClassVR-i komplekti koos aastase litsentsiga. Virtuaalreaalsuse prille kasutatakse nii põhikoolis, kui ka huviringides.

ProgeTiigri taotlusvoorust saadi toetust summas 2726 eurot.

Rahastaja: Haridus- ja Noorteamet

 

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor 2020

2020. aastal sai Avatud Kool HITSA toetuse, et soetada mBot roboteid eesmärgiga kasutada neid põhikooli loodus- ja teadusprojektides ning  robootika-, elektroonika- ja programeerimisringides.

ProgeTiigri taotlusvoorust saadi toetust summas 1010,14 eurot, millega soetati järgmised vahendid:

mBot robot LED maatriks ekraaniga 10 tk

mBot lisatarvikud 10 komplekti

 

Koolitussupervisioonide ja hariduspsühholoogia klubi juurutamine Avatud Koolis

Projekti eesmärgid:

 • On pandud alus regulaarsele hariduspsühholoogia klubile ja koolitussupervisioonidele ning meeskonna enda poolt juhtitud kovisioonisüsteemi ettevalmistusele.
 • Avatud Kooli meeskonna liikmed rakendavad koostöiseid refleksiooni esile kutsuvaid probleemilahendamise, eesmärgistamise, tagasi- ja edasisidestamise meetodeid oma professionaalse arengu teadvustamiseks ja juhtimiseks.
 • Avatud Kooli õpetajad lähtuvad õpetamispraktikas kaasava hariduse põhimõtetest ja kaasaegsetest suundmustest haridusteadustes ja -psühholoogias ning kasvab nende valmisolek levitada sellealast teavet kooli kogukonnas.
 • Avatud Kooli kollektiiv on kasvanud koostöiseks ja ühiselt õppivaks meeskonnaks.

Avatud Kooli uudse koolimudeli tõhusa rakendamise aluseks on õpetajate ja kogu kooli meeskonna vaheline koostöö. Selleks, et koostöö ja ühine õppimine saaksid osaks Avatud Kooli organisatsioonikultuurist toimusid 2017/18 esimesel poolaastal supervisioonid, mis panid aluse süsteemsele organisatsiooni arengut eest vedavale koolitussupervisioonide traditsioonile Avatud Kooli pedagoogilise personali seas ning samm-sammult liigutakse selle suunas, et kooli meeskond saaks ka ise kujuneda iseseisvaks kovisiooni meetodite läbiviijaks. Koostöös TLÜ haridusteaduste instituudi teadlastega käivitasime Avatud Kooli hariduspsühholoogia klubi, mille raames töötasid õpetajad läbi kaasaegseid haridusteaduste ja -psühholoogia teadusartikleid ja -raamatuid ning analüüsisid ja katsetasid,  mil moel rakendada oma õpetamispraktikas kaasava hariduse põhimõtteid ja kaasaegseid suundmusi haridusteadustes ja -psühholoogias. Projekti raames katsetatud õppimisformaadid (supervisioonid, hariduspsühholoogia klubi) tõestasid ennast, aitasid kooli kollektiivil oma esimesel tegutsemise poolaastal üksteist tundma ja usaldama õppida, kasvada koostöiseks ja ühiselt õppivaks meeskonnaks. Avatud Kooli meeskond on otsustanud supervisioonide ja hariduspsühholoogia klubi seminaridega jätkata ka pärast projekti lõppu – jätkame koostööd nii TLÜ haridusteaduste instituudi teadlaste kui ka Avatud Meele Instituudi superviisoritega.

 

Projekti elluviimise ajakava

 • 17.08.2017 TLÜ haridusteaduste instituudi õppejõudude ja Avatud Kooli õppe- ja arendujuhi hariduspsühholoogia klubi ettevalmistav kohtumine.
 • 23.08.2017 Koolitussupervisioonide läbiviijate ja Avatud Kooli õppe- ja arendusjuhi ettevalmistav kohtumine koolitussupervisioonide ning juhtide individuaalsete supervisioonide läbiviimiseks.
 • 23.09.2017, 14.10.2017, 02.12.2017 Koolitussupervisioonide läbiviimine.
 • 31.10.2017, 31.01.2018 Hariduspsühholoogia klubi seminari läbiviimine.
 • 27.10.2017, 17.01.2018 Individuaalsete supervisioonide läbiviimine kooli juhtkonna liikmetega.
 • 24.01.2018 Koolitussupervisioonide ja individuaalsete supervisioonide läbiviijate ja Avatud Kooli esindajate kokkuvõttev kohtumine ja järgmiste sammude planeerimine kooli enda poolt juhitud kovisioonisüsteemi loomiseks.
 • 31.01.2018 Hariduspsühholoogia klubi juhendajate ja Avatud Kooli esindajate kokkuvõttev kohtumine.

Rahastaja

Projekti viidi ellu Euroopa Sotsiaalfonfondi 2014-2020 tegevuse „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames. Toetuse summa 4420 eurot.

 

 

Kogukonnaõppe metoodika kohandamine ja piloteerimine

Terviklahenduse eesmärk: Eestis elavad inimesed on hoolivamad ja avatumad ning usuvad oma võimalusse ning oskustesse elu paremaks muuta ning see on saavutatud läbi tõenduspõhise kogukonnaõppe rakendamise Eesti koolides, mille kaudu on suurenenud õpilaste kodanikuaktiivsus ja oskused sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Käivitusfaasi põhieesmärk: Piloteerida kogukonnaõppe (Service-learning) projekte Eesti koolis ning valmistada ette materjalid kogukonna projektide süsteemseks läbiviimiseks ning mõju hindamiseks.

Projekt läbis edukalt NULA inkubaatori ja sai rahastust Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

 

 

 

ProgeTiigri taotlusvoor

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018, mille raames Avatud Kool sai toetust, et arendada enam koostööd Avatud Kooli ja huvikooli vahel seda nii teadmiste- kogemuste jagamise kaudu kui ka vahendite kasutusele võtmise osas.

ProgeTiigri taotlusvoorust saadi toetust summas 1974,77 eurot, millega soetati järgmised vahendid:

LEGO Education WeDo 2.0 põhikompl. 15 tk
Makey Makey Classic 4tk

 

 

Suhtlemise tõhustamine Avatud Kooli kogukonnas

 

Projekti “Suhtlemise tõhustamine Avatud Kooli kogukonnas” eesmärgiks on saavutada tugevam ja sidusam koolikollektiivi, kus kõik töötavad lähtudes ühiselt kokku lepitud suhtlemispõhimõtetest ning toetavks läbib Avatud Kooli meeskond projekti käigus süsteemse koostöö- ja suhtlemisoskuste koolitusprogrammi ning loob “Avatud Kooli suhtlusaabits”.

Projektitegevuste ajakava:

 • Õpetajate kooli koolituste läbiviimine: 21.03, 04.04, 11.04, 18.04, 9.05, 23.05
 • Supervisioonide läbiviimine: 17.03, 21.04, 12.05, 15.06
 • AK_ suhtlusaabits loomine: 1.06-30.06

Rahastaja
Projekti viidi ellu Euroopa Sotsiaalfonfondi 2014-2020 taotlusvooru 1.2.1 ATV Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused – 21.11.2016-19.12.2016 raames.

Toetuse summa: 4850 eurot

 

 

 

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Avatud Koolis

PROJEKTI EESMÄRK

Avatud Kooli õpilastele on tagatud õpikeskkond, mis võimaldab kohandada õppetööd lähtuvalt iga lapse individuaalsest vajadusest.

Projekti tulemusena on:
– on võimalus valida sobivad õppemeetodid lähtuvalt iga lapse vajadustest;
– õppeklassid on sisustatud selliselt, et seal on olemas vajalik sisustus, tehnika ja
õppematerjalid, et ka HEV lapsed saavad osaleda õppetööd suures klassis;
– sisse on seatud sobilikud ruumid eriklassideks;
– sisse on seatud sobilikud ruumid, kus on võimalus viia läbi individuaalset
juhendamist/ õpiabi kui ka väiksemas grupis õppimist tunni vältel;
– sisse on seatud nõustamisruum, mida saab kasutada õpilaste, perede ja meeskonna
nõustamiseks.

PROJEKTI TUTVUSTUS

Avatud Kool alustas 2018/19. õppeaastat tööd suuremates ruumides, mis vajasid
kooliks sobivateks ruumideks kohandamist ja sisustamist. Kuna tegemist on kooli
teise tegutsemisaastaga, siis oli vaja kogu vajalik sisustus soetada. Projekti tulemusena sisustatakse tavaklassid selliselt, et seal saavad toetatult õppida ka HEV-õpilased, lisaks sisustatakse nõustamisruum tugimeeskonnale, väikesed klassiruumid eriklassideks ning õppe diferentseerimiseks.

PROJEKTI RAHASTAJA

Projekti viidi ellu Euroopa Sotsiaalfonfondi 2014-2020 taotlusvooru Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020 raames.

Toetuse summa: 5 824,98 eurot.