ProgeTiigri seadmete taotlusvoor 2020

2020. aastal sai Avatud Kool HITSA toetuse, et soetada mBot roboteid eesmärgiga kasutada neid põhikooli loodus- ja teadusprojektides ning  robootika-, elektroonika- ja programeerimisringides.

ProgeTiigri taotlusvoorust saadi toetust summas 1010,14 eurot, millega soetati järgmised vahendid:

mBot robot LED maatriks ekraaniga 10 tk

mBot lisatarvikud 10 komplekti

 

Koolitussupervisioonide ja hariduspsühholoogia klubi juurutamine Avatud Koolis

Projekti eesmärgid:

 • On pandud alus regulaarsele hariduspsühholoogia klubile ja koolitussupervisioonidele ning meeskonna enda poolt juhtitud kovisioonisüsteemi ettevalmistusele.
 • Avatud Kooli meeskonna liikmed rakendavad koostöiseid refleksiooni esile kutsuvaid probleemilahendamise, eesmärgistamise, tagasi- ja edasisidestamise meetodeid oma professionaalse arengu teadvustamiseks ja juhtimiseks.
 • Avatud Kooli õpetajad lähtuvad õpetamispraktikas kaasava hariduse põhimõtetest ja kaasaegsetest suundmustest haridusteadustes ja -psühholoogias ning kasvab nende valmisolek levitada sellealast teavet kooli kogukonnas.
 • Avatud Kooli kollektiiv on kasvanud koostöiseks ja ühiselt õppivaks meeskonnaks.

Avatud Kooli uudse koolimudeli tõhusa rakendamise aluseks on õpetajate ja kogu kooli meeskonna vaheline koostöö. Selleks, et koostöö ja ühine õppimine saaksid osaks Avatud Kooli organisatsioonikultuurist toimusid 2017/18 esimesel poolaastal supervisioonid, mis panid aluse süsteemsele organisatsiooni arengut eest vedavale koolitussupervisioonide traditsioonile Avatud Kooli pedagoogilise personali seas ning samm-sammult liigutakse selle suunas, et kooli meeskond saaks ka ise kujuneda iseseisvaks kovisiooni meetodite läbiviijaks. Koostöös TLÜ haridusteaduste instituudi teadlastega käivitasime Avatud Kooli hariduspsühholoogia klubi, mille raames töötasid õpetajad läbi kaasaegseid haridusteaduste ja -psühholoogia teadusartikleid ja -raamatuid ning analüüsisid ja katsetasid,  mil moel rakendada oma õpetamispraktikas kaasava hariduse põhimõtteid ja kaasaegseid suundmusi haridusteadustes ja -psühholoogias. Projekti raames katsetatud õppimisformaadid (supervisioonid, hariduspsühholoogia klubi) tõestasid ennast, aitasid kooli kollektiivil oma esimesel tegutsemise poolaastal üksteist tundma ja usaldama õppida, kasvada koostöiseks ja ühiselt õppivaks meeskonnaks. Avatud Kooli meeskond on otsustanud supervisioonide ja hariduspsühholoogia klubi seminaridega jätkata ka pärast projekti lõppu – jätkame koostööd nii TLÜ haridusteaduste instituudi teadlaste kui ka Avatud Meele Instituudi superviisoritega.

 

Projekti elluviimise ajakava

 • 17.08.2017 TLÜ haridusteaduste instituudi õppejõudude ja Avatud Kooli õppe- ja arendujuhi hariduspsühholoogia klubi ettevalmistav kohtumine.
 • 23.08.2017 Koolitussupervisioonide läbiviijate ja Avatud Kooli õppe- ja arendusjuhi ettevalmistav kohtumine koolitussupervisioonide ning juhtide individuaalsete supervisioonide läbiviimiseks.
 • 23.09.2017, 14.10.2017, 02.12.2017 Koolitussupervisioonide läbiviimine.
 • 31.10.2017, 31.01.2018 Hariduspsühholoogia klubi seminari läbiviimine.
 • 27.10.2017, 17.01.2018 Individuaalsete supervisioonide läbiviimine kooli juhtkonna liikmetega.
 • 24.01.2018 Koolitussupervisioonide ja individuaalsete supervisioonide läbiviijate ja Avatud Kooli esindajate kokkuvõttev kohtumine ja järgmiste sammude planeerimine kooli enda poolt juhitud kovisioonisüsteemi loomiseks.
 • 31.01.2018 Hariduspsühholoogia klubi juhendajate ja Avatud Kooli esindajate kokkuvõttev kohtumine.

Rahastaja

Projekti viidi ellu Euroopa Sotsiaalfonfondi 2014-2020 tegevuse „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames. Toetuse summa 4420 eurot.

 

 

Kogukonnaõppe metoodika kohandamine ja piloteerimine

Terviklahenduse eesmärk: Eestis elavad inimesed on hoolivamad ja avatumad ning usuvad oma võimalusse ning oskustesse elu paremaks muuta ning see on saavutatud läbi tõenduspõhise kogukonnaõppe rakendamise Eesti koolides, mille kaudu on suurenenud õpilaste kodanikuaktiivsus ja oskused sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

Käivitusfaasi põhieesmärk: Piloteerida kogukonnaõppe (Service-learning) projekte Eesti koolis ning valmistada ette materjalid kogukonna projektide süsteemseks läbiviimiseks ning mõju hindamiseks.

Projekt läbis edukalt NULA inkubaatori ja sai rahastust Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

 

 

 

ProgeTiigri taotlusvoor

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018, mille raames Avatud Kool sai toetust, et arendada enam koostööd Avatud Kooli ja huvikooli vahel seda nii teadmiste- kogemuste jagamise kaudu kui ka vahendite kasutusele võtmise osas.

ProgeTiigri taotlusvoorust saadi toetust summas 1974,77 eurot, millega soetati järgmised vahendid:

LEGO Education WeDo 2.0 põhikompl. 15 tk
Makey Makey Classic 4tk

 

 

Suhtlemise tõhustamine Avatud Kooli kogukonnas

 

Projekti “Suhtlemise tõhustamine Avatud Kooli kogukonnas” eesmärgiks on saavutada tugevam ja sidusam koolikollektiivi, kus kõik töötavad lähtudes ühiselt kokku lepitud suhtlemispõhimõtetest ning toetavks läbib Avatud Kooli meeskond projekti käigus süsteemse koostöö- ja suhtlemisoskuste koolitusprogrammi ning loob “Avatud Kooli suhtlusaabits”.

Projektitegevuste ajakava:

 • Õpetajate kooli koolituste läbiviimine: 21.03, 04.04, 11.04, 18.04, 9.05, 23.05
 • Supervisioonide läbiviimine: 17.03, 21.04, 12.05, 15.06
 • AK_ suhtlusaabits loomine: 1.06-30.06

Rahastaja
Projekti viidi ellu Euroopa Sotsiaalfonfondi 2014-2020 taotlusvooru 1.2.1 ATV Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused – 21.11.2016-19.12.2016 raames.

Toetuse summa: 4850 eurot

 

 

 

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Avatud Koolis

PROJEKTI EESMÄRK

Avatud Kooli õpilastele on tagatud õpikeskkond, mis võimaldab kohandada õppetööd lähtuvalt iga lapse individuaalsest vajadusest.

Projekti tulemusena on:
– on võimalus valida sobivad õppemeetodid lähtuvalt iga lapse vajadustest;
– õppeklassid on sisustatud selliselt, et seal on olemas vajalik sisustus, tehnika ja
õppematerjalid, et ka HEV lapsed saavad osaleda õppetööd suures klassis;
– sisse on seatud sobilikud ruumid eriklassideks;
– sisse on seatud sobilikud ruumid, kus on võimalus viia läbi individuaalset
juhendamist/ õpiabi kui ka väiksemas grupis õppimist tunni vältel;
– sisse on seatud nõustamisruum, mida saab kasutada õpilaste, perede ja meeskonna
nõustamiseks.

PROJEKTI TUTVUSTUS

Avatud Kool alustas 2018/19. õppeaastat tööd suuremates ruumides, mis vajasid
kooliks sobivateks ruumideks kohandamist ja sisustamist. Kuna tegemist on kooli
teise tegutsemisaastaga, siis oli vaja kogu vajalik sisustus soetada. Projekti tulemusena sisustatakse tavaklassid selliselt, et seal saavad toetatult õppida ka HEV-õpilased, lisaks sisustatakse nõustamisruum tugimeeskonnale, väikesed klassiruumid eriklassideks ning õppe diferentseerimiseks.

PROJEKTI RAHASTAJA

Projekti viidi ellu Euroopa Sotsiaalfonfondi 2014-2020 taotlusvooru Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020 raames.

Toetuse summa: 5 824,98 eurot.