Hoolekogu

Avatud Kooli hoolekogu on kollegiaalne otsustusorgan, kes valitakse üheks aastaks. Hoolekogu koguneb vähemalt 4 korda aastas.

Hoolekogusse kuuluvad:

(1)  direktor;

(2)  õpetajate esindajad, kes moodustavad vähemalt 1/5 hoolekogu koosseisust. Õpetajate esindajad valitakse õpetajate poolt õppenõukogus;

(3)  iga klassi lastevanemate üks esindaja ja üks asendusliige, kes valitakse kooli lastevanemate õppeaasta esimesel klassikoosolekul. Hoolekogu koosolekul osaleb iga klassi üks lastevanemate esindaja (liige või asendusliige);

(4)  kolm kooli pidaja esindajat, kes määratakse kooli pidaja poolt.

Hoolekogu liikmed kutsub tagasi neid valinud või määranud organ.

Hoolekogu esimees: Mona Mägi Soomer

Hoolekogu aseesimees: Liisa Lilje

Hoolekogu koosseis 2023/24 õ.-a.

Hoolekogu koosolekud:

  • 03.10.2023
  • 16.01.2023 17:30-19:00
  • märts (kuupäev täpsustub)
  • juuni (kuupäev täpsustub)

2023/24. õppeaastal tegutsevad järgmised hoolekogu töörühmad: 

  • toitlustus (kontakt: liisi.sharma@avatudkool.ee)
  • koolikultuur ja kaasamine (kontakt: helen.sabrak@avatudkool.ee)
  • kaasaegne koolimaja (kontakt: sandra.jarv@avatudkool.ee)
  • ennastjuhtiv õppija ja iseseisev õppimine (kontakt: kerli.reeder@avatudkool.ee)
  • liiklus ja õueala (kontakt: mona.magi@gmail.com)

Hoolekogu töörühmad kohtuvad kord perioodis, et tegeleda Avatud Kooli kogukonnale olulise fookusteemaga. Töörühmad teevad ettepanekuid kooli juhtkonnale ning kaasavad kogukonda arendustegevustesse.