Hoolekogu

Avatud Kooli hoolekogu on kollegiaalne otsustusorgan, kes valitakse üheks aastaks. Hoolekogu koguneb vähemalt 4 korda aastas.

Hoolekogusse kuuluvad:

(1)  direktor;

(2)  õpetajate esindajad, kes moodustavad vähemalt 1/5 hoolekogu koosseisust. Õpetajate esindajad valitakse õpetajate poolt õppenõukogus;

(3)  iga klassi lastevanemate üks esindaja ja üks asendusliige, kes valitakse kooli lastevanemate õppeaasta esimesel klassikoosolekul. Hoolekogu koosolekul osaleb iga klassi üks lastevanemate esindaja (liige või asendusliige);

(4)  kolm kooli pidaja esindajat, kes määratakse kooli pidaja poolt.

Hoolekogu liikmed kutsub tagasi neid valinud või määranud organ.

Hoolekogu koosseis 

Hoolekogu koosolekud:

  • 30.09.2020
  • 18.11.2020