Avatud Kooli tugisüsteem

 

Avatud Kooli tugisüsteem on loodud selleks, et toetada iga õpilase individuaalset arengut ning pakkuda igale õppurile paindlikku ning tema jaoks sobivat õpet. Avatud Kooli tugisüsteem lähtub igast õpilasest ning tema abivajadusest, mistõttu on iga lahendus ja toetamise viis mõnevõrra erinev.

Mõisted

IAJK – individuaalse arengu jälgimise kaart, mille avab HEVKO õpetaja või pere ettepanekul. Kaardi avamisest teavitatakse pere.

IÕK – individuaalne õppekava. Tehakse kas individuaalsetes ainetes või koduõppe puhul kõigi ainetundide jaoks.

HEVKO – hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija. Esmane õpilase toe koordineerija ja kontakt.

Käitumise tugikava – individuaalne eesmärgistatud plaan, mille eesmärgiks on toetada õpilase toimetulekut sotsiaalsetes olukordades.

Tugispetsialistid

Kooli tugimeeskonda kuuluvad HEVKO ning eesti- ja venekeelne psühholoog ja eripedagoog. Lisaks toetavad meie abivajavaid õpilasi tugiõppe õpetajad ning koolivälised eesti- ja venekeelsed logopeedid. Kõigi tugispetsialistide kontaktid on leitavad kodulehelt.

HEVKO ülesandeks on koordineerida tugisüsteemi tööd, nõustades nii õpetajaid kui ka peresid ning leides koostöös kõigi osapooltega õpilasele sobiv toetamise viis ning monitoorida ja hinnata selle mõju. Lisaks koolisisesele koostööle on HEVKO ka esmaseks kontaktiks kooliväliste spetsialistidega suhtlemisel ning haldab õpilasega seotud dokumente.

Koolipsühholoogi ülesandeks on õpilase psühholoogilise arengu ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite  hindamine ning koolipere nõustamine nii igapäevastes küsimustes kui ka kriisiolukordades. Koolipsühholoog nõustab õpetajaid, andes omapoolseid soovitusi õpilase toetamiseks koolipäeva jooksul.

Eripedagoogi ülesandeks on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine. Eripedagoog nõustab õpetajaid õppe planeerimisel ning viib läbi ka eripedagoogi rühma- või individuaaltunde.

Tuge vajav õpilane

Õpilane võib vajada täiendavat abi, kui olete märganud üht või mitut järgnevatest:

  1. Lapsel on raskused keskendumise, mälu, lugemise või kirjutamisega
  2. Lapsel on käitumisraskused, sagedased on konfliktid kaaslastega
  3. Lapsel esinevad psüühilised probleemid, teistega suhestumine ja ümbritseva tajumine on raske
  4. Lapsel esineb kooli osas vältivat käitumist, sagedased on puudumised
  5. Lapsel on muud mured õppimises, käitumises, omavahelistes suhetes

Tuge vajavate õppurite alla loetakse ka andekad õpilased, kellel on samuti vajalik kohendatud õpe.

Kui tunnete, et õpilasel võib olla täiendav abivajadus, siis esmaseks kontaktiks on Avatud Koolis HEVKO, kes koordineerib koostööd erinevate osapoolte vahel ning KÕP-õpetaja, kes on pere jaoks esmaseks kontaktiks.

Esmased sammud õpilase toetamisel on järgnevad:

Kui koolisisesed üldise toe kohandusmeetmed õpilase puhul mõju ei avalda või kui märkame suuremat abivajadust, siis kaasame kooliväliseid spetsialiste (Rajaleidja, Tallinna Õppenõustamiskeskus) haridussoovituste ning vajadusel otsuste väljastamiseks.