AVATUD KOOLI JA ÕPILASE PERE KOOSTÖÖ

Lapse õppimise toetamiseks on väga oluline lapsevanemate huvi tema õpingute, huvide ja
enesetunde vastu. Kooli minekuga ning koolis käimisega on seotud mitmeid pingeid, hirme ja
eneseületamisi. Lapsele on pere toetus ja tunnustus suureks abiks ja julgustuseks uues
eluetapis edukaks toimetulekuks.

Võimalused kuidas lapsevanem saab osaleda oma lapse õppimises ja kooli töös:

1. Esimestes klassides lugeda koos lapsega vähemalt 15 minutit päevas. Koos lugemine
tähendab nii lapsele ette lugemist kui ka lapse lugemise kuulamist. Soovi korral saab
sobivaid raamatuid laenutada koolist.
2. Tagada, et lapsel on kodus vaikne koht, kus ta saab soovi korral lugeda ja õppida.
Kodutööd Avatud Kooli algklassides ei ole, kui lastel võib olla endal huvi uurida ja
tegeleda kodus edasi teemadega, mida koolis käsitleti, siis selle võimaldamiseks oleks
vajalik sobiv õppimiskoht.
3. Osaleda projektides, õppekäikudel või muudes kooliga seotud õppetegevustes,
kokkuleppel klassiõpetajatega.
4. Panustada kooli arendamisse läbi vanematekogu või hoolekogu töös osalemise.

Võimalused, kuidas kool omalt poolt loob tingimusi vanemate kaasamiseks:

1. Hoiame vanemaid kursis lapse edenemisega koolis (kohtumiste, arenguvestluste kui
jooksvalt digitaalse infossüsteemi e-kool vms abil)
2. Loome avatud õppetöökorralduse, kus vanemad on alati teretulnud tunde külastama ja
panustama (osalema ekperdina projektõppes, andma külalistunde, lastele lugema või
õppekäigule kaasa tulema vms)
3. Pakume igakülgset infot kooli õppekava, oodatavate õpitulemuste ja kasutatavate
meetodite kohta.
4. Loome koolis lisaks hoolekogule ka vanematekogu, milles on esindatud kõikide klasside
lapsevanemad.
5. Pakume ruume ja koolipersonali kaasabi vanematevahelise koostöö edendamiseks
6. Pakume vanematele seminare ja loenguid laste kasvatuse ning hariduse teemal.
7. Avame kooli kasvatusteadusliku ja psühholoogiaalase kirjanduse raamatkogu ka
vanematele.
8. Teavitame vanemaid alati koolis toimuvatest üritustest ning kaasame teid korraldusse.
9. Leiame aega kõigi vanematega kohtumiseks ja vestlemiseks võimalike koostöökohtade
leidmiseks.
10. Loome struktuuri, milles vanematel oleks lihtne endale sobiv panustamise võimalus
leida.