AVATUD KOOLI JA ÕPILASE PERE KOOSTÖÖ

Lapse õppimise toetamiseks on väga oluline lapsevanemate huvi tema õpingute, huvide ja enesetunde vastu. Mitmetes haridusuuringutes nimetatakse vanemate kaasatust üheks muutuste elluviimise peamiseks jõuks ning perede osalemine koolielus on teadlaste sõnul laste enesekindluse ning motivatsiooni, aga ka õpitulemuste ja koolitöös osalemisega tugevas positiivses korrelatsioonis.*

Oma lapse kooliedusse panustamisel on 3 tasandit. Iga vanem saab valida endale sobiva tasandi, aga alustama peaks alati oma lapse tasandilt ja siis vastavalt huvidele ja jõudlusele panustama, kas klassi või kooli tasandil. Pildil on vaid mõned näited mõnedest koostöö võimalustest, aga tegelikult on valik lõputu.

1. Lapse tasand, mille iva seisneb lapse tegemiste ning koolikogemuse vastu huvi tundmises, kursis olemises ja tema toetasmises õpingute ajal. Siin tasandil panustades võiks vanem  lugeda koos lapsega vähemalt 15 minutit päevas, hoolitseda, et lapsel on kodus vaikne koht, kus ta saab soovi korral lugeda ja õppida, lugeda igapäevaselt Stuudiumi tagasisidet ning kuulata ning toetada oma last.
2. Klassi tasand, mille raames saad toetada hea ja sisuka keskkonna loomisele oma lapse klassis. Lapsevanem saab soovi korral osaleda projektides, õppekäikudel või muudes kooliga seotud õppetegevustes kokkuleppel oma klassiõpetajatega.
3. Kooli tasand, kus saab panustada kooli arendamisse läbi töörühmades või hoolekogus osalemise.

 

Võimalused, kuidas kool omalt poolt loob tingimusi vanemate kaasamiseks:

1. Hoiame vanemaid kursis lapse edenemisega koolis (kohtumiste, arenguvestluste kui jooksvalt Stuudiumi abil)
2. Loome avatud õppetöökorralduse, kus vanemad on alati teretulnud tunde külastama ja panustama (osalema ekperdina projektõppes, andma külalistunde, lastele lugema või õppekäigule kaasa tulema vms)
3. Pakume igakülgset infot kooli õppekava, oodatavate õpitulemuste ja kasutatavate
meetodite kohta.
4. Koolis on aktiivne hoolekogu.
5. Pakume ruume ja koolipersonali kaasabi vanematevahelise koostöö edendamiseks
6. Pakume vanematele seminare ja loenguid laste kasvatuse ning hariduse teemal.
7. Küsime vanemate tagasisidet ning arvestame teie arvamusega erinevate otsuste tegemisel.
8. Teavitame vanemaid alati koolis toimuvatest üritustest ning kaasame teid korraldusse.
9. Leiame aega kõigi vanematega kohtumiseks ja vestlemiseks võimalike koostöökohtade leidmiseks.
10. Loome struktuuri, milles vanematel oleks lihtne endale sobiv panustamise võimalus leida.

 

* Kalina, J ja Šteha, B. (2010). Advantages and conditions for effective teacher-parent co-operation. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4923-4927. www.sciencedirect.com
Smith, J., Kuzmin, C.A., De Pedro, K. ja Wohlstetter, P. Family Engagement in Education. Seven Principles for Success. National Recource Center on Charter School. https://www.uscrossier.org/ceg/wp-content/uploads/publications/Family-Engagement-in-Education.pdf
Page, S., Sullivan, R. ja Thomas, L.(2011) Handbook on Family and Community Engagement. Academic Development Institute. https://www.schoolcommunitynetwork.org/downloads/FACEHandbook.pdf
Hill, N. E. ja Craft, S. A. (2003) Parent school involvement and school performance: Mediated pathways among socioeconomically comparable African American and Etno-American families. Journal of Educational Psychology, 95(1), 74-83.