AVATUD KOOLI JA ÕPILASE PERE KOOSTÖÖ

Lapse õppimise toetamiseks on väga oluline lapsevanemate huvi tema õpingute, huvide ja enesetunde vastu. Kooli minekuga ning koolis käimisega on seotud mitmeid pingeid, hirme ja eneseületamisi. Lapsele on pere toetus ja tunnustus suureks abiks ja julgustuseks uues eluetapis edukaks toimetulekuks.

Võimalused kuidas lapsevanem saab osaleda oma lapse õppimises ja kooli töös:

1. Esimestes klassides lugeda koos lapsega vähemalt 15 minutit päevas. Koos lugemine tähendab nii lapsele ette lugemist kui ka lapse lugemise kuulamist. Soovi korral saab sobivaid raamatuid laenutada koolist.
2. Tagada, et lapsel on kodus vaikne koht, kus ta saab soovi korral lugeda ja õppida.
3. Osaleda projektides, õppekäikudel või muudes kooliga seotud õppetegevustes,
kokkuleppel klassiõpetajatega.
4. Panustada kooli arendamisse läbi vanematekogu või hoolekogu töös osalemise.

Võimalused, kuidas kool omalt poolt loob tingimusi vanemate kaasamiseks:

1. Hoiame vanemaid kursis lapse edenemisega koolis (kohtumiste, arenguvestluste kui jooksvalt digitaalse infossüsteemi e-kool vms abil)
2. Loome avatud õppetöökorralduse, kus vanemad on alati teretulnud tunde külastama ja panustama (osalema ekperdina projektõppes, andma külalistunde, lastele lugema või õppekäigule kaasa tulema vms)
3. Pakume igakülgset infot kooli õppekava, oodatavate õpitulemuste ja kasutatavate
meetodite kohta.
4. Koolis on aktiivne hoolekogu.
5. Pakume ruume ja koolipersonali kaasabi vanematevahelise koostöö edendamiseks
6. Pakume vanematele seminare ja loenguid laste kasvatuse ning hariduse teemal.
7. Avame kooli kasvatusteadusliku ja psühholoogiaalase kirjanduse raamatukogu ka
vanematele.
8. Teavitame vanemaid alati koolis toimuvatest üritustest ning kaasame teid korraldusse.
9. Leiame aega kõigi vanematega kohtumiseks ja vestlemiseks võimalike koostöökohtade leidmiseks.
10. Loome struktuuri, milles vanematel oleks lihtne endale sobiv panustamise võimalus leida.