Avatud Kooli koolituskeskus

Alates 2022. aasta sügisest on Avatud Kool põhikoolide lõimitud aine- ja keeleõppe piirkondlik koolituskeskus. Piirkondliku koolituskeskusena viime läbi koolitusi, kus jagame läbi Avatud Kooli kogemuse teadmisi ja oskusi keelekümblusest, LAK-õppest ja lõimingust kooli õppekava rakendamisel. Koolitustele ootame õpetajaid koolidest, muuseumidest ja hariduskeskustest, kes soovivad arendada oma teadlikkust LAK-õppe rakendamisel töös teise kodukeelega lastega või töötavad keelekümblusklassides.

2023. aastal pakume järgmisi koolitusi:

Koolitus „LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale“

Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde. Osaleja reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Koolituse sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad.
Koolituse maht: 36 tundi
Koolituspäevad: 1. sessioon 21.09.2023, 2. sessioon 28.09.2023, 3. sessioon 04.10.2023, 4. sessioon 12.10.2023
Registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/9557/register 

Täiendav info: eva.ronk@avatudkool.ee

 

2022. aastal toimunud koolitused:

Koolitus „LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale“

Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde. Osaleja reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Koolituse sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad.
Koolituse maht: 36 tundi
Koolituspäevad: 1. sessioon 23.09.2022, 2. sessioon 7.10.2022, 3. sessioon 20.10.2022, 4. sessioon 4.11.2022
Registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/8105/register 

 

Koolitus „Lõiming kooli õppekava rakendamisel“

Koolituse läbinud koolimeeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted. Koolituse käigus valmivad rühmatööde tulemusena mitmeid õppeaineid lõimivad töökavad.

Koolituse sihtrühm: üldhariduskoolide õpetajad, juhtkonnaliikmed, muuseumide haridustöötajad, huvikoolide haridustöötajad. Soovituslik on 2-6 osalejat ühest organisatsioonist, kuid saab osaleda ka üksinda.
Koolituse maht: 27 tundi
Koolituspäevad: 1. sessioon 2.12 ja 6. 12, 2. sessioon 8.12.2022
Registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/8054/register

 

Avatud Kooli koolituskeskuse õppekorralduse alused

 • Koolituskeskus arvestab koolituste loomisel partnerite ja huvipoolte koolitusvajadusega ning haridusvaldkonna arengutega.
 • Koolituskeskuse koolitused on teadus- ja tõenduspõhised, rajanevad tänapäevasel teadmusel ja praktikal, olles paindlikud ja mitmekesised.
 • Koolituskeskus on koolitustegevustes uuenduslik, toetab innovaatilisi lahendusi ja nende rakendamist, kasutab tänapäevaseid aktiivset õppimist edendavaid metoodikaid.
 • Koolituskeskuse koolitusi teevad oma ala parimad asjatundjad, pädevad ja motiveeritud koolitajad eelkõige Avatud Kooli oma töötajate hulgast.
 • Koolituskeskus korraldab koolitusi koolide, muuseumide ja hariduskeskuste õpetajatele, sh Avatud Kooli enda töötajatele.

Avatud Kooli koolituskeskuse koolituste kvaliteedi tagamise alused

 • Koolituskeskuse koolituste õppekavad koostatakse õpiväljundipõhiselt. Koolituskeskus analüüsib ja arendab regulaarselt õppekavade sisu, ülesehitust ja kasutatavaid õppemeetodeid.
 • Koolitajad on õppekavade eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiva kvalifikatsiooni, õpi- ja/või töökogemusega.
 • Õppekeskkond on õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobilik – õpperuumid on varustatud asjakohaste õppevahendite ja tehnikaga.
 • Koolituskeskuse koolitustel on osalejatel alati võimalus anda nii suulist kui ka kirjalikku tagasisidet. Koolituskeskus arvestab koolituste õppekavade arendamisel koolitustel osalenute asjakohase tagasisidega.

Avatud Kooli koolituskeskuse koolitajad:

 • Eva Ronk
 • Iiris Oosalu