KiVa juhtumite lahenduskäik

  • Kui on tekkinud kahtlus või mõni õpilane/koolitöötaja/lapsevanem on rääkinud, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi.
  • Koolitöötajad kasutavad juhtumitest teavitamiseks intranetis olevat vormi. Õpilased ja lapsevanemad pöörduvad KiVa meeskonna poole suuliselt või kirjalikult (kiva@avatudkool.ee või Stuudiumis grupp KIVA).
  • KiVa meeskond tutvub infoga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse KÕP-ile. Vajadusel toetab tugimeeskond KÕP-i ka juhtumite lahendamisel, mida ei käsitleta kiusamisena.
  • KiVa meeskond teavitab lapsevanemat Stuudiumi teel, kui tema laps on üheks osapooleks kiusamisjuhtumis ja hoiab lapsevanemat juhtumiga kursis.
  • Kiusamisena käsitletavad juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Toimuvad vestlused kiusamises osalenud osapooltega.
  • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
  • Järelvestlusel kontrollitakse kokkulepetest kinnipidamist, kas kiusamine on lõppenud.
  • Kõik vestlused dokumenteeritakse.

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetmeid:

1. aste – individuaalsed vestlused õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
2. aste – vestlused õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga.
3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures.
4. aste – juhtumi üle andmine noorsoopolitseile.

Järgmine aste rakendatakse kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või ei ole andnud tulemusi.

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

Annika Roosa-Saarma, KiVa-tiimi juht, tugimeeskonna juht (juhtkonnaliige)
Olga Selištševa, I kooliastme õppejuht (juhtkonnaliige)
Kerli Reeder,  II kooliastme õppejuht (juhtkonnaliige)
Andra Kivimäe, psühholoog
Svetlana Ponomarjova, psühholoog-eripedagoog

KiVa-tiimi liikmete poole võib pöörduda personaalselt või kõigile korraga kirjutades kiva@avatudkool.ee .