KiVa juhtumite lahenduskäik

 • Kui on tekkinud kahtlus või mõni õpilane/koolitöötaja/lapsevanem on rääkinud, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi.
 • Koolitöötajad kasutavad juhtumitest teavitamiseks intranetis olevat vormi. Õpilased ja lapsevanemad pöörduvad KiVa meeskonna poole suuliselt või kirjalikult (kiva@avatudkool.ee).
 • KiVa meeskond tutvub infoga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse KÕP-ile. Vajadusel toetab tugimeeskond KÕP-i ka juhtumite lahendamisel, mida ei käsitleta kiusamisena.
 • KiVa meeskond teavitab lapsevanemat Stuudiumi teel, kui tema laps on üheks osapooleks kiusamisjuhtumis ja hoiab lapsevanemat juhtumiga kursis.
 • Kiusamisena käsitletavad juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Toimuvad vestlused kiusamises osalenud osapooltega.
 • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
 • Järelvestlusel kontrollitakse kokkulepetest kinnipidamist, kas kiusamine on lõppenud.
 • Kõik vestlused dokumenteeritakse.

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetmeid:

1. aste – individuaalsed vestlused õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
2. aste – vestlused õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga.
3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures.
4. aste – juhtumi üle andmine noorsoopolitseile.

Järgmine aste rakendatakse kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või ei ole andnud tulemusi.

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Anneli Võsandi, KiVa-tiimi juht, HEVKO-eripedagoog (juhtkonna liige) (anneli.vosandi@avatudkool.ee)
 • Kerli Reeder,  II kooliastme õppejuht (juhtkonna liige)
 • Svetlana Ponomarjova, psühholoog-eripedagoog
 • Yaraslava Rakhmanava, õpetaja
 • Sofia Raikova, õpetaja
 • Irina Palm, õpetaja
 • Irina Kirs, psühholoog
 • Sandra Järv, koolijuht (juhtkonna liige)

KiVa-tiimi liikmete poole võib pöörduda personaalselt või kõigile korraga kirjutades kiva@avatudkool.ee .