Koolikorraldus esimeses klassis

Koolikorraldusest üldiselt

Esimeses kahes klassis toimub õpe eesti ja vene keeles enam-vähem võrdses mahus. Esimese klassi õpilastel on võimalus soovi korral osaleda huvikoolis inglise keele tunnis. Järgmistes klassides hakkab eesti keele maht suurenema ning lisandub ka inglise keele õpe.  Kogu põhikooli peale toimub õpe 60% eesti keeles, 25% vene keeles ja 15% inglise keeles.

Keelte õppimine toimub keelekümbluse ning lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtete järgi, mille kohaselt omandavad lapsed keele ja ainesisu korraga. Iga õpetaja räägib vaid oma emakeeles ning ei vaheta keelt ega tõlgi. Lastele on abiks see, et õpetaja kasutab palju näitlikke materjale, läbimõeldud sõnavara ja mõistmist toetavaid aktiivõppemeetodeid.

Koolipäev algab kell 8.45 ja tunnid algavad kell 9.00. Koolipäev sisaldab lisaks tundidele ja projektõppele ka iga päev palju õues olemist, liikumist ja muusikat, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste omandamist ning individuaalset abi vastavalt lapse vajadustele. Koolipäev kestab esimeses klassis kella 14.00, millele järgneb pikapäevarühm ja/või huviringid.

Ühes klassis on korraga kaks sama keelt rääkivat õpetajat ja maksimaalselt 30 õpilast. Lisaks klassiõpetajatele ja abiõpetajatele töötavad koolis ka aineõpetajad, eripedagoog, psühholoog, haridustehnoloog, kooliõde ja kooli juhtkond. Lisaks kaasame kooli töösse palju väliseid eksperte ja külalisõpetajaid.

Loe lisaks:
Avatud Kooli õppekorralduse ning
– kooli ja pere koostöövõimaluste kohta