Koolikorraldus esimeses klassis

Koolikorraldusest üldiselt

Esimeses kahes klassis toimub õpe eesti ja vene keeles enam-vähem võrdses mahus ning inglise keeles õpitakse umbes üks tund nädalas. Järgmistes klassides hakkab inglise ja eesti keele maht suurenema. Kogu põhikooli peale toimub õpe 60% eesti keeles, 25% vene keeles ja 15% inglise keeles.

Keelte õppimine toimub keelekümbluse ning lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtete järgi, mille kohaselt omandavad lapsed keele ja ainesisu korraga. Iga õpetaja räägib vaid oma emakeeles ning ei vaheta keelt ega tõlgi. Lastele on abiks see, et õpetaja kasutab palju näitlike materjale, läbimõeldud sõnavara ja mõistmist toetavaid aktiivõppemeetodeid.

Õppepäev algab kl 9 ja sisaldab lisaks tundidele ja projektõppele ka iga päev palju õues olemist, liikumist ja muusikat, sotsiaal-emotsionaalsete oskuste omandamist ning individuaalset abi vastavalt lapse vajadustele. Koolipäev kestab kuni kl 14.00, millele järgneb pikapäevarühm ja huviringid.

Ühes klassis on korraga kaks õpetajat ja maksimaalselt 30 õpilast. Lisaks klassiõpetajatele ja abiõpetajatele töötavad koolis ka aineõpetajad, eripedagoog, psühholoog, haridustehnoloog, kooliõde ja kooli juhtkond. Lisaks kaasame kooli töösse palju väliseid eksperte ja külalisõpetajaid.

Loe lisaks:
Avatud Kooli õppekorralduse ning
– kooli ja pere koostöövõimaluste kohta