Toetused

Soovime, et Avatud Koolis õppimist saaksid endale lubada kõik pered. Eraldame igal õppeaastal kooli eelarvest teatud summa tuge vajavate perede õppetasusoodustusteks.

Avatud Kooli õppetasusoodustused on vajaduspõhised. See tähendab, et pakume tuge neile, kel seda kõige enam vaja ning nii palju, kui perel vaja ja meil olemasolevate vahendite ulatuses võimalik.

 • 2019/20. õppeastal on õppetasusoodustusteks toetusfond kuni 4000 eurot.
 • 2020/21. õppeaastal on õppetasusoodustuste toetusfond kuni 8000 eurot, sellele lisandub lapsevanemate annetustena kogunenud summa.
 • 2021/22. õppeaastal on õppetasusoodustuste toetusfond kuni 14 000 eurot, sellele lisandub lapsevanemate annetustena kogunenud summa.

Õppetasu soodustuse taotlemise tingimused

Avatud Kooli õppetasu soodustused on vajaduspõhised. See tähendab, et pakume tuge peredele, kellel seda kõige enam vaja.

 • 2021/22 õppeaastaks on Avatud Kooli nõukogu otsustanud kooli eelarvest õppemaksu soodustusteks eraldada kuni 14 000 eurot, mille piires peredele soodustust antakse.
 • 2020/ 21 õppeaasta distantsõppel oldud perioodi eest on kogukonna peredel võimalus annetada enam tasutud toiduraha õppemaksu soodustuste andmiseks ning see summa lisandub kooli poolt eraldatud soodustusteks määratud summale.
 • Õppetasu soodustuse taotlemise alus ja taotlemise tähtajad 2021/22 õppeaastal:

Õppetasu soodustuse taotlemine 2021/22 õppeaastal:

 • Kooli poolt seatud tähtajaks on vaja perel esitada täidetud ja digitaalselt allkirjastatud AVALDUS.
 • Allkirjastatud avaldus tuleb esitada aadressil dokumendihaldus@avatudkool.ee.
 • Taotluse juurde tuleb esitada vajadust tõendav dokument (leibkonna kahe eelneva aasta tuludeklaratsioonide väljavõtted ja/või muu majanduslikku raskusesse sattumist tõendav dokument , näiteks töötukassa kinnitus töötuks jäämise kohta).
 • Tähtajaks esitatud taotlusi hindab direktori poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon.
 • Tähtajast hiljem esitatud taotlusi hindamisel ei arvestata.
 • Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse õpilase lapsevanema või seadusliku esindaja perekonna majanduslikku olukorda aga ka õpilase panust ning osalemist õppetegevuses.
 • Õppetasu soodustuse määramise otsusest  teavitatakse lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat hiljemalt 2 nädala jooksul infosüsteemi EKIS kaudu.
 • Õppetasu soodustuste kohta vormistatakse lepingu lisa ning soodustust arvestatakse pärast lepingu lisa allkirjastamist.
 • Kui perel kaob õppemaksu soodustuse saamise perioodil vajadus toetuseks, siis on lapsevanem kohustatud Kooli sellest koheselt kirjalikult teavitama, nii jääb kasutamata toetussumma järgmiste abivajajate jaoks fondi ootele.

Lisainfo: maris.pajula@avatudkool.ee