TOETUSED

Soovime, et Avatud Koolis õppimist saaksid endale lubada kõik pered. Eraldame igal aastal kooli eelarvest teatud summa tuge vajavate perede õppetasusoodustusteks.

Avatud Kooli õppetasusoodustused on vajaduspõhised. See tähendab, et pakume tuge neile, kel seda kõige enam vaja ning nii palju, kui perel vaja ja meil olemasolevate vahendite ulatuses võimalik.

Sel aastal on õppetasusoodustusteks ette nähtud kuni 3000 eurot. Kui koolile tehakse täiendavaid annetusi laste õppekulude kandmiseks, suurendame ka toetussummat.

Kui vajad 2018/19. õppeaastal tuge õppetasu maksmiseks:

– täida taotlus,
– lisa taotlusele pere¹ 2016. ja 2017. aasta tuludeklaratsioonide väljavõtted ning
– esita digiallkirjastatud dokumendid kooli aadressil info@avatudkool.ee hiljemalt 17. juunil

¹ Leibkond, milles laps elab.

Õppetasusoodustuste taotlemine toimub enne õppeaasta algust kindlaks kuupäevaks ning erakorralise abivajaduse tekkimisel õppeaasta keskel esitatud taotluse alusel. Taotlused vaatab läbi komisjon, kuhu kuuluvad koolipidaja esindaja, õpetajate esindaja ja kooli direktor. Soodustuste tegemise otsustamisel võetakse arvesse pere majanduslikku seisundit, korduva taotlemise korral ka õpilase õppeedukust. Toetuse maksmise ettepaneku teeb komisjon direktorile, kes kinnitab otsuse oma käskkirjaga. Lapsevanemat teavitatakse soodustuse saamisest hiljemalt kahe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.

Soodustuste lepingud sõlmitakse üheks õppeaastaks, toetusvajaduse püsimisel tuleb järgmisel õppeaastal soodustuse saamiseks esitada uus taotlus. Kui perel kaob õppeaasta jooksul vajadus toetuseks, on lapsevanema ettepanekul võimalik soodustuse leping lõpetada ka enne tähtaega, nii jääb kasutamata toetussumma järgmiste abivajajate jaoks fondi ootele.

2017/2018 õppeaastal sai Avatud Kooli poolt tuge õppemaksu maksmiseks 5 perekonda summas 2500 eurot.

Toeta õpilast

Meie siht on see, et ühel päeval tegutseme erakooli asemel tavalise linnakoolina ja õppimine on kõigile tasuta. Selle unistuse täitumiseni soovime aga toetada neid, kes õppemaksu tõttu muidu meie kooli asuda ei saaks.

Kui tunned, et soovid aidata kellelgi meie koolis õppida, oleme iga annetuse eest tänulikud. Õpilast saab toetada nii poole (750 eurot) kui ka aastase õppetasu (1500 eurot) ulatuses. Aga loomulikult sobib ka toetus igal muul annetajale sobival viisil – kasvõi sihtotstarbeliselt mõne lapse koolivormi või pikapäevarühma eest tasudes.

Hea uudis on see, et alates 1. juulist 2017. aastal oleme kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. See teeb annetamise kergemaks nii juriidilistele kui ka eraisikutele, täpsem info soodustuste kohta on Maksu- ja Tolliameti infolehel.

Rahalised toetused saab kanda Sihtasutus Avatud Kool kontole EE542200221059790946.

Kui sul on annetussumma kasutamise suhtes erisoove (nt ühe konkreetse lapse õppimise toetamine või kellelegi pikapäevarühma tasu või muude sihtotstarbeliste kulutuste ulatuses õppetasutoetuse pakkumine), märgi see info palun maksekorralduse selgitusse.

Protseduur 2017/2018. õppeaastaks

  • Taotluse ja lisadokumentide¹ esitamine õppetasusoodustuse saamiseks – hiljemalt 10.06
  • Komisjon koguneb taotluste läbiarutamiseks, kooli nõukogu otsus toetuste määramise kohta – hiljemalt 15.06
  • Vanemate teavitamine õppetasu soodustuse otsuste kohta – hiljemalt 19.06
  • Peredega lepingulisade sõlmimine soodustuse saamise kohta – hiljemalt 28.08
  • Taotluste esitamine erakorraliseks soodustuse saamiseks – hiljemalt 10.12

¹Info pere (st leibkond, milles laps elab) tulude kohta väljavõttena 2015. ja 2016. aasta tuludeklaratsioonidest.

Õppetasusoodustuste taotlemise kord on 2017/2018. õppeaastaks kinnitatud SA Avatud Kool nõukogus 19. mail 2017. aastal.

Pane tähele

Soodustuste lepingud sõlmitakse üheks õppeaastaks, toetusvajaduse püsimisel tuleb järgmisel õppeaastal soodustuse saamiseks esitada uus taotlus. Kui perel kaob õppeaasta jooksul vajadus toetuseks, on lapsevanema ettepanekul võimalik soodustuse leping lõpetada ka enne tähtaega, nii jääb kasutamata toetussumma järgmiste abivajajate jaoks fondi ootele.