Avatud Kool kui piirkondlik koolituskeskus

Alates 2022. aasta sügisest on Avatud Kool põhikoolide lõimitud aine- ja keeleõppe piirkondlik koolituskeskus. Piirkondliku koolituskeskusena viime läbi koolitusi, kus jagame läbi Avatud Kooli kogemuse teadmisi ja oskusi keelekümblusest, LAK-õppest ja lõimingust kooli õppekava rakendamisel. Koolitustele ootame õpetajaid koolidest, muuseumidest ja hariduskeskustest, kes soovivad arendada oma teadlikkust LAK-õppe rakendamisel töös teise kodukeelega lastega või töötavad keelekümblusklassides.

2022. aasta sügisel pakume järgmiseid koolitusi:

Koolitus „LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale“

Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde. Osaleja reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Koolituse sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad.
Koolituse maht: 36 tundi
Koolituspäevad: 1. sessioon 23.09.2022, 2. sessioon 7.10.2022, 3. sessioon 20.10.2022, 4. sessioon 4.11.2022
Registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/8105/register 

 

Koolitus „Lõiming kooli õppekava rakendamisel“

Koolituse läbinud koolimeeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted. Koolituse käigus valmivad rühmatööde tulemusena mitmeid õppeaineid lõimivad töökavad.

Koolituse sihtrühm: kooli(de) klassipõhised aineõpetajate töörühmad (4–6 liiget).
Koolituse maht: 27 tundi
Koolituspäevad: 1. sessioon 10.–11.11.2022, 2. sessioon 2.12.2022
Registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/8054/register

 

Avatud kooli õppemeetodeid ja koolitusi tutvustame lähemalt 19. septembril kell 15.00 toimuval virtuaalsel infotunnil.
Registreerimine: https://forms.gle/drjoe619gkQnzWkG8

 

Täiendav info: eva.ronk@avatudkool.ee